Platba

DOBÍRKOU

V případě platby  na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

PŘEVODEM NA ÚČET

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení  zboží ve stanovené lhůtě, vzniká povinnost podle § 369 obchodního zákoníku zaplatit dodavateli smluvní pokutu 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení. V případě neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě ani po III. Výzvě k zaplacení se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.

Zboží je zasláno po připsání částky na účet prodávajícího.

PLATBY BANKOVNÍM PŘEVODEM LZE USKUTEČNIT POUZE V RÁMCI ČR a SR.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – faktura je přiložena v zásilce zboží  nebo v elektronické podobě zaslána na email kupujícího .